Επισκόπηση των κυβερνοεπιθέσεων αυτή τη στιγμή σε καταγραφείς της DTAG (ανίχνευση από 180 καταγραφείς)
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται συλλέγονται από καταγραφείς του Ανοικτού Δικτύου Honeypots. Για πληροφορίες συμμετοχής στο Ανοικτό Δίκτυο Honeypots, τεχνικές λεπτομέρειες και οδηγίες εγκατάστασης, πατήστε εδώ. Επισημαίνεται, ότι το λογισμικό του Ανοικτού Δικτύου Honeypots είναι σε δοκιμαστική φάση και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Ο αριθμός των αναφορών / ειδοποιήσεων εξαρτάται από το πλήθος των συμμετεχόντων στο Δίκτυο.
Χρόνος Επιτιθέμενος σκοπός Επίθεση σε Πρόσθετα στοιχεία
 
 
 
 
 
+ -
Προέλευση της Επίθεσης Αριθμός Επιθέσεων
 China 30,150
 Russian Federation 7,661
 Mexico 2,520
 United States 2,289
 Italy 1,294
 France 1,265
 India 1,147
Ανάλυση Τάσης