Επισκόπηση των κυβερνοεπιθέσεων αυτή τη στιγμή σε καταγραφείς της DTAG (ανίχνευση από 180 καταγραφείς)
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται συλλέγονται από καταγραφείς του Ανοικτού Δικτύου Honeypots. Για πληροφορίες συμμετοχής στο Ανοικτό Δίκτυο Honeypots, τεχνικές λεπτομέρειες και οδηγίες εγκατάστασης, πατήστε εδώ. Επισημαίνεται, ότι το λογισμικό του Ανοικτού Δικτύου Honeypots είναι σε δοκιμαστική φάση και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Ο αριθμός των αναφορών / ειδοποιήσεων εξαρτάται από το πλήθος των συμμετεχόντων στο Δίκτυο.
Χρόνος Επιτιθέμενος σκοπός Επίθεση σε Πρόσθετα στοιχεία
 
 
 
 
 
+ -
Προέλευση της Επίθεσης Αριθμός Επιθέσεων
 China 80,520,605
 Viet Nam 13,787,034
 United States 10,273,960
 Russian Federation 8,590,511
 Germany 6,254,960
 Taiwan, Province of China 3,836,209
 Egypt 2,853,632
Ανάλυση Τάσης